Komunikat Polskiej Federacji Klubów BPW

Dzień Równej Płacy  Equal Pay Day 2018

 

Opublikowany przez Iwona Paszkowska na 8 marca 2018

 

Poznań, 8 marca 2018

 

W imieniu Polskiej Federacji Klubów BPW Dniem Równej Płacy w Polsce ogłaszamy:   08  marca 2018.

Oznacza to, że różnica median wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wynosi 19.2 %.
Kobiety w Polsce  pracują za darmo 48 dni od początku roku  aż do 8 marca br.

Luka płacowa na tych samych lub porównywalnych stanowiskach jest faktem.

Jak obliczamy datę dnia równej płacy – procent różnicy wynagrodzeń (mediany) za dany rok  x liczba dni roboczych  w danym roku = liczba dni pracy nieopłaconej/ data wyrównania wynagrodzeń
Dni robocze w 2017r. to 250 dni.

W 2015r. była identyczna luka 48 dni roboczych. Wzrost wynagrodzeń od tego czasu,  w sektorze przedsiębiorstw nie oznacza zmniejszenia luki płacowej. W 2014 roku Dniem Równej Płacy był 12 marca.
Postęp jest niewielki.  
Luka płacowa jest różna w różnych sektorach gospodarki, występują również  znaczące różnice regionalne.

Niedobrym zjawiskiem jest występowanie istotnych różnic wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach  w administracji publicznej, sądach  i w  projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
Państwo nie powinno być złym przykładem i dawać przyzwolenia na takie praktyki dyskryminacyjne w sferze wynagrodzeń za pracę.
Taka polityka ogranicza wpływy do budżetu, tym samym ograniczając zdolność państwa do finasowania m.in. sektora zdrowia.

Luka płacowa grozi kobietom wykluczeniem ekonomicznym i społecznym, ma negatywny wpływ na wielkość wypracowanych emerytur. To nie jest tylko kwestia długości okresu zatrudnienia. Istotnym czynnikiem jest podstawa naliczenia emerytur.
Europa bije na alarm!
My bijemy na alarm!
Doceniając udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej narzędzia do badania wynagrodzeń w firmach i wykrywania tym samym luki płacowej, nadal mobilizujemy resort do podejmowania zdecydowanych kroków w czynne włączanie się do ograniczania zjawiska nierówności placowych!

W Polsce  następują  kolejne zmiany w pomiarze rzeczywistych wynagrodzeń osiąganych przez pracowników i pracownice wraz z rugowaniem umów zleceń,  wprowadzeniem pełnego oskładkowania umów zleceń. Liczymy na pozytywne zmiany na rzecz wyrównania luki płacowej w nadchodzących latach, co może znacznie przyczynić się do poprawy możliwości odkładania składek emerytalnych dla pracujących kobiet.

Luka emerytalna jest bowiem kolejnym wyzwaniem dla europejskich społeczeństw.

Wyliczenie Dnia Równej Płacy opieramy na realistycznych danych Ogólnopolskiego Badania  Wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak, weryfikacja danych AVCS sp oo, konsulting i doradztwo biznesowe.   
Analizy wynagrodzeń prowadzone przez firmę Sedlak&Sedlak są  źródłem informacji dla Polskiej Federacji Business&Professional Women od 2010 roku. Rezultaty analiz i  raporty płacowe  publikowane są na stronie wynagrodzenia.pl. Za istotną wartość analiz publikowanych na portalu wynagrodzenia.pl uznajemy również wariantowe analizy np. porównania wynagrodzeń wg branż, wykształcenia czy wieku. Różne perspektywy pozwalają na dokładniejsze zbadanie w jakich warunkach ujawniają się różnice, w jakich firmach, w których przedziałach wiekowych są one najbardziej dotkliwe dla kobiet.

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Business & Professional  wyraża serdeczne podziękowanie obu firmom za wskazówki, analizy i wieloletnie wspieranie naszych wysiłków  na rzecz upowszechnienia problemu luki płacowej w Polsce.

W imieniu Polskiej Federacji  Klubów BPW
– Beata Grudzińska, Vice Prezydent BPW Poland