STATUT POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

 Postanowienia ogólne

§ 1.

Polska Federacja Klubów  Business and Professional Women  jest związkiem stowarzyszeń, w dalszej części statutu zwanym „Polską Federacją”

§ 2

Polska Federacja  działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i regulaminem Federacji Międzynarodowej BPW,  którego jest członkiem.

§ 3

Terenem działania Polskiej Federacji  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 4

.Polska  Federacja  opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.Do prowadzenia prac może zatrudnić pracowników.

§ 5

Polska  Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

Cele Polskiej Federacji

§ 6

Celem Polskiej Federacji  jest:

1. Integracja Klubów BPW,  zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentowanie ich w Międzynarodowej Federacji Klubów BPW.

2. Wszechstronna działalność na rzecz kobiet aktywnych zawodowo i osiąganie wysokiego poziomu  ich kwalifikacji zawodowych.

3  Zachęcanie kobiet do podejmowania przez nie odpowiedzialności na rzecz społeczności miejscowej,     narodowej i światowej.

4. Zachęcanie kobiet i dziewcząt do:

  – zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w zakresie wykształcenia i przygotowania zawodowego

  – wykorzystywania ich własnych umiejętności zawodowych i zdolności dla dobra swojego i innych

5.dążenie do uprawnienia i osiągania wyższej pozycji kobiet w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym.

§ 7.

Polska Federacja  realizuje swoje cele poprzez:

1. Pomoc materialną i prawną oraz utrzymywanie kontaktów i współpracy pomiędzy wszystkimi zrzeszonymi Klubami BPW.

2.Organizowanie forum dla swobodnej dyskusji i wymiany poglądów

3. Organizowanie koncertów, wystaw i imprez z których dochód przeznaczać będzie na cele statutowe i  charytatywne.

4.Prowadzenia różnych form szkolen i spotkań dla osiągania celów statutowych.

                      Członkowie , ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Polskiej Federacji  dzielą się na :

1. Zwyczajnych

2. Wspierających.

3. Honorowych

§ 9

1.Członek  zwyczajny – zarejestrowane na terytorium RP Kluby BPW, oraz Kluby Kobiet Aktywnych Zawodowo, które zachowują swoją osobowość prawną, złożą pisemną deklarację członkowską wraz z uchwałą swoich  władz i zaakceptują niniejszy statut.

Uchwała winna zawierać postanowienia o ustanowieniu przedstawicieli za pośrednictwem, kórych będzie działać stowarzyszony Klub w Polskiej Federacji .

2.Członek  wspierajacy – osoba prawna , która zadeklaruje pomoc dla  PolskiejFederacji i

zostanie przyjeta na podstawie uchwały Zarządu  Polskiej Federacji .

3.Członkiem Honorowych zostaje osoba fizyczna lub prawna , której ten zaszczytny tytułu nada  Walny

Zjazd  Polskiej Federacji  Klubów BPW w uznania szczególnych zasług dla Federacji i rozwoju idei działalności stowarzyszeń BPW..

§  10

. Członkom zwyczajnym przysługuje:

 a)czynne i bierne prawo wyborcze do władz Polskiej Federacji

 b)prawo wyrażania swoich opinii i zgłaszania postulatów do władz Polskiej Federacji

 c) prawo do pomocy ze strony Polskiej Federacji w ramach określonych w statucie.

 d) prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Polskiej Federacji

2.Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 a) Aktywne działanie na rzecz propagowania idei BPW

 b )przestrzeganie statutu i uchwał władz Polskiej Federacji

 c) regularne opłacanie składek członkowskich

3. Czlonkowie wspierajacy mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni oprócz prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierajacy posiadają głos doradczy w statutowych władzach Polskiej Federacji .

.

§ 11

1 Członkowstwo ustaje w przypadku:

a) .Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie i po uregulowaniu wszystkich zobowiazań w stosunku do Polskiej Federacji .

b) . skreślenia z listy członków

c)  wykluczenia członka.

2. .Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały  Walnego Zgromadzenia w przypadku

 – nie płacenia składek przez dwa okresy płatności

 – utraty osobowości prawnej

3. Wykluczenie członka może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia w razie:

– nie przestrzegania statutu i regulaminu Międzynarodowej Federacji BPW oraz uchwał władz Polskiej

     Federacji

  – działania na szkodę  stowarzyszenia

§ 12

Władzami Polskiej  Federacji  są:

1.Walny Zjazd

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

  § 13.

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.

§ 14.

Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmnie połowy ogólnej liczby członków.

Na wniosek 1)3  członków można uchwalić głosowanie tajne.

§ 15.

Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walny Zjazd,. Do udziału w Zjeżdzie uprawnieni są wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz zaproszone osoby.

Poszczególni członkowie Polskiej Federacji  biorą udział  w Zjeżdzi poprzez swoich przedstawicieli.

Ustala się, że każdy członek  zwyczajny deleguje 1 osobę na  każda rozpoczętą  piątkę swoich członków.

Walny Zjazd odbywa się przynajmniej raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Polskiej Federacji

§ 16

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

–  uchwalanie i zmiana statutu

–  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

–  wybór i odwołanie Członków  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżenskiego.

–  ustalanie i powoływanie Komisji  stałych i doraźnych Polskiej Federecji .

–  udzielanie absolutorium ustępujacemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

– uchwalanie regulaminów władz Polskiej Federacji  oraz powołanych Komisji.

– rozpatrywanie odwołań członków Polskiej Federacji

– podejmowanie uchwał w sprawach  zgłoszonych przez Zarzad.

– podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Polskiej Federacji .

O terminie i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmnie na 2 tygodnie przed terminem  

    ZARZĄD

§ 17

Zarząd składa się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i  członkini oraz poprzedniego Prezydenta i aktualnie urzędującących Prezydentów poszczególnych członków Polskiej Federacji.

§ 18

Prezydent kieruje pracami PolskiejFederacji , reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien statutu, regulaminów i  wykonanie uchwał Zjazdu.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy:

-realizowanie zadan nakreślonych przez Międzynarodową Federacje, niniejszy statut i uchwały  Zjazdu

– podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia i skreślenia członków Polskiej Federacji

– prowadzenie ewidencji członków

-zarzadzanie majątkiem Polskiej Federacji

– ustalenie wysokości składek członkowskiech

-zwoływanie Walnego Zjazdu

Szczegółowy zakres działania i obowiązków poszczególnych członków zarządu może określać regulamin.

§ 20.

Wybory Zarządu:

1.Nominacje na Prezydenta Polskiej  Federacji,  członkowie zgłaszają co najmniej na pół roku przed terminem wyborów na piśmie z uzasadnieniem i zgodą kandydatki.Termin zgłoszeń ma obowiązek ustalić Zarząd informując Zarządy poszczególnych członków Polskiej Federacji.

2. Wybory na Prezydenta – Elekta odbywają się w ciagu miesiąca od zgłoszeń. Wybory organizuje Zarząd a nadzoruje Komisja Wyborcza ustalona na poprzednim Zjeździe. Głosowanie może odbyć się korespondencyjnie, zwykłą wiekszością głosów.

3. W wyniku głosowania wybrany zostaje Prezydent – Elekt którego kandydatura jest przedstawiona na Walnym Zjeździe Wyborczym w celu wyboru.

4. Prezydent – Elekt ma prawo do czasu wyboru brać udział w pracach Zarządu bez prawa głosu.Zarząd informuje go o bieżącej pracy i zaprasza na swoje posiedzenia.

5. W przypadku rezygnacji z kandydowania przez Prezydenta – Elekta wzgl zastrzeżeń  zgłaszonych na  piśmie  przez członków Polskiej Federacji co najmniej na 1 miesiąc przed wyborami, kandydaturę na Prezydenta inną niż  Prezydent – Elekt można zgłosić wraz z pisemną zgodą kandydatki na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Wyborczego.Jeśli rezygnacja nastąpiła poźniej, zgłoszenie kandydatki na Prezydenta może nastapić na Walnym Zjeździe, które zostało zwołane w celu wyboru Prezydenta i pozostałych członków Zarządu

6. Kandydatury na członków Zarządu Polskiej Federacji za wyjątkiem Prezydenta winny być zgłaszane przez poszczególnych członków Polskiej Federacji wraz z pisemna zgodą kandydatki  na dwa tygodnie przed Zjazdem.

W przypadku braku zgłoszeń w tym terminie, stosuje się analogicznie postanowienia ust 5 & 20

7.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym., zwykłą większością głosów odrębnie na stanowisko Prezydenta i odrębnie na pozostałych członków Zarząd, przy obecnośc co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Walny Zjazd przy obecności 2/3 delegatów większością bezwzględną głosów może uchwalić jawne głosowanie. .

8.Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po Walnym Zjeździe  przejmując obowiązki od swoich poprzedników.

§ 21

1. Zarząd Polskiej Federacji j  zwołuje Prezydent w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Prezydent jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek przynajmniej  dwóch członków Polskiej Federacji

2.Quorum stanowi połowa człońkin Zarządu…

3.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Prezydent może podejmować stosowne decyzje.

4. .Szczegółowe zasady, i tryb działania oraz zakres obowiązków członków Zarządu może określać regulamin.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmnie z trzech członków wybranych na Walnym Zjeżdzie . Komisja ze  swego grona wybiera Przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Polskiej  Federacji .

3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

– nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Polskiej Federacji , ze szczególnym uwzględnieniem

  gospodarki finansowej

– przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeżdzie

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępujacego Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żadania pisemnych wyjaśnień od władz i członków PolskiejFederacji.

  Sąd Koleżeński

§ 23

1. Sąd Koleżenski składa się z co najmiej trzech osób wybieranych w głosowaniau  jawnym na Walnym Zjeżdzie. Sąd Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącego.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

– rozpoznywanie spraw konfliktowych między członkami Polskiej Federacji

– prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec człońków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z

 zasadami i celami  statutowymi Polskiej Federacji j.

3.Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:

– udzielić upomnienia

– udzielić nagany

– zawiesić w prawach członka

– wnieść na Walny Zjazd wniosek o skreślenie z listy członków.

4.Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zjazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 24

Uzupełnienie składu władz  w toku kadencji  następuje w drodze wyborów uzupełniających

§ 25

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Polskiej Federacji  wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezydenta i Skarbnika albo Sekretarza lub Wiceprezydenta i Skarbnika  albo Sekretarza.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Prezydenta lub Wiceprezydenta i innego członka Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1.Majątek Polskiej  Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze

2. Na fundusze składają sie:

–  składki

– darowizny, zapisy, dotacje, subwencje

– wpływy z działalnosci gospopdarczej i statutowej

3.Polska Federacja  prowadzi gospodarkę finańsową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Majątek może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Polskiej  Federacji

§ 27

Uchwalenie statutu lub jego zmiana   jak również likwidacja Polskiej Federacji  wymaga uchwały Walnego Zjazdu członków podjętej, większością  2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy członków .uprawnionych do głosowania.

§ 28

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Polskiej Federacji  powołuje się Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą prowadzi likwidację.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Polskiej Federacji .

Uchwalając likwidacje,  Walny Zjazd może wskazać organizacje lub instytucję społeczna na której rzecz przejdzie pozostały majątek polskiej federacji

Niniejszy  Statut Polskiej  Federacji  stanowi tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z  uchwały Walnego Zjazdu z dnia 18.11.2017 r

Przewodnicząca Obrad                                     Sekretarz Obrad

Maria Makowska – Unierzyski                      Małgorzata Staś

  

Bądźmy w kontakcie!

Katarzyna Bekasiak, President of Polish Federation of Business & Professional Women (BPW)

+48 604 24 17 33
federacja@bpw-poland.org

 

DANE STOWARZYSZENIA:

61-664 Poznań, ul. Starowiejska 10, Polska, KRS 0000219138, NIP 972087701